ยินดีต้อนรับทีมงานจากJC Marin Service.
ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยม AMCOL International
Maritime Training Centre.
ยินดีต้อนรับทีมงานจากC.&P. Company Ltd. ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยม AMCOL International Maritime Training Centre. ยินดีต้อนรับทีมงานจาก CTI.CO.,Ltd. ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยม AMCOL International Maritime Training Centre. ทริปพัทยา-เกาะล้าน หลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม เรามีบริการ
พาผู้เข้าฝึกอบรมท่องเที่ยวเพื่อ
พักผ่อน
1 ในหลายบริการจากเรา
      เรานำเสนอเป็นรุ่นล่าสุดของเรือจำลองที่ผลิตโดย Transas ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ 240 สะพานภารกิจเต็มภารกิจ
และจำลองเครื่องยนต์และใช้ "Navi-Trainer Professional 5000" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การฝึกอบรมจำลอง
และการรับรองตามความต้องการของ อนุสัญญา IMO STCW 78/95 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553
สำหรับด้านเครื่องยนต์เราใช้ TechSim 5000 ซึ่งมีความสามารถเท่ากันในด้านวิศวกรรมและสามารถรวมระบบทั้งสองนี้ได้
นอกจากนี้เรามีเครื่องมือจำลองสำหรับการดำเนินการขนส่งสินค้าเหลว, ECDIS และ GMDSS
เราสามารถจัดเตรียมหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมดของ STCW ได้
   
   ศูนย์ฝึกอบรมด้านพาณิชย์นาวีได้มีการเตรียมห้องพักรับรอง
ติดเครื่องปรับอากาศ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้า
รับการอบรมที่ไม่มีที่พัก หรือสะดวกในการเดิน
ทางไปกลับ ระหว่างอบรมฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่า
   เรามีบริการให้คำปรึกษาฟรี เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม
ด้านพาณิชยนาวี และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
จากทีมงานมีประสบการณ์ของเรา ซึงจะคอยแนะนำผู้เข้า
รับการอบรมถึงความเหมาะสมของการอบรมในแต่ละตำแหน่งงาน
   เพื่อสนันสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีงานทำอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการอบรมแล้วทางเราได้มีการติดต่อประสานงาน
กับบริษัทเจ้าของเรือในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ของแต่ละบริษัท ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบอยู่ตลอดเวลา
 
   เราสามารถออก Certificate ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ทันที 
เมื่ออบรมจบและผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ
ตามเกณ์ที่กำหนด
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียน
เสมือนกับการปฏิบัติงานจริง ทางโรงเรียนได้จัดเตรียม Ship simulator
ทั้งด้าน Deck และด้านEngine ไว้สำหรับการฝึก ให้เกิดความพร้อมก่อน
การปฏิบัติงานจริงเช่น หลักสูตรBTM GMDSS Radar Simulator ERRM
เป็นต้
   เพื่อเป็นหลักประกันเกี่ยวกับคุณภาพและสร้างเชื่อมั่นในระบบการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพของเรา ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
ISO 9001-2008Lloyd’s RegisterInternational (Thailand) Ltd
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   เรามีบริการจัดอบรมนอกสถานที่ตามความต้องการ
ของลูกค้า เช่นออฟฟิต โรงแรม บนเรือ หรือสถานที่ต่าง ๆ
ที่ลูกค้าสะดวก
   การเรียนการอบรมที่สามารถ ดำเนินการควบคู่กับการทำงาน
หรือการเรียนได้โดยที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องหยุดงาน
หรือหยุดเรียนมาอบรมที่โรงเรียนได้ และผู้อบรมยังสามารถ
เลือกเวลาเรียนหรืออบรมด้วยตนเองอีกด้วย
   เราได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันการศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และได้รับการรับรอง 
จากกรมเจ้าท่าไทยให้เป็นสถาบันที่สามารถเปิดการเรียน
การสอน ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม
การสอนความรู้ และการออกประกาศนียบัตร ผู้ทำงานในเรือ
ตามอนุสัญญา STCW 2010 ได้